1. Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không spam). Xem quy định tại đây !
  Dismiss Notice

Server HELP

Thảo luận trong 'Hỗ trợ [Client/Server/Báo cáo Bug]' bắt đầu bởi Lam'W, 22/11/19.

 1. Ai giúp em lỗi này với ạ. Sever em không hiển thị door, text, label .......
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamicObject: Expecting 11 parameter(s), but found 14
  [01:53:00] *** CreateDynamic3DTextLabel: Expecting 13 parameter(s), but found 15
  [01:53:00] Resetting news...
  [01:53:00] Resetting default server variables..
  [01:53:00] Adjusted the server time...
  [01:53:00] [Streamer] Loading Dynamic Static Vehicles...
  [01:53:00] [Streamer] Dynamic Static Vehicles has been loaded.
  [01:53:00] [Streamer] Loading Dynamic Pickups...
  [01:53:00] *** CreateDynamicPickup: Expecting 9 parameter(s), but found 11
  [01:53:00] *** CreateDynamicPickup: Expecting 9 parameter(s), but found 11
  [01:53:00] *** CreateDynamicPickup: Expecting 9 parameter(s), but found 11
  [01:53:00] *** CreateDynamicPickup: Expecting 9 parameter(s), but found 11
  [01:53:00] *** CreateDynamicPickup: Expecting 9 parameter(s), but found 11
  [01:53:00] *** CreateDynamicPickup: Expecting 9 parameter(s), but found 11
  [01:53:00] *** CreateDynamicPickup: Expecting 9 parameter(s), but found 11
  [01:53:00] *** CreateDynamicPickup: Expecting 9 parameter(s), but found 11
  [01:53:00] *** CreateDynamicPickup: Expecting 9 parameter(s), but found 11
  [01:53:00] *** CreateDynamicPickup: Expecting 9 parameter(s), but found 11
  [01:53:00] *** CreateDynamicPickup: Expecting 9 parameter(s), but found 11
  [01:53:00] *** CreateDynamicPickup: Expecting 9 parameter(s), but found 11
   
 2. update plugin streamer bản mới nhất compile gamemode coi được k bạn
   
 3. mình làm rồi vẫn không được
   
 4. mình add vào thì nó ra lỗi này

  Mã:
  [03:22:15] Script[gamemodes/sf-pro.amx]: Run time error 19: "File or function is not found"
  [03:22:15] Number of vehicle models: 0
  
   
 5. bạn show cái file server.log trong gamemode mình coi
   
 6. SA-MP Dedicated Server
  ----------------------
  v0.3.DL-R1, (C)2005-2018 SA-MP Team

  [03:30:21] password = "" (string)
  [03:30:21]
  [03:30:21] Server Plugins
  [03:30:21] --------------
  [03:30:21] Loading plugin: streamer
  [03:30:21] Failed.
  [03:30:21] Loading plugin: mysql
  [03:30:21] >> plugin.mysql: R33 successfully loaded.
  [03:30:21] Loaded.
  [03:30:21] Loading plugin: sscanf
  [03:30:21]

  [03:30:21] ===============================

  [03:30:21] sscanf plugin loaded.

  [03:30:21] (c) 2009 Alex "Y_Less" Cole

  [03:30:21] 0.3d-R2 500 Players "dnee"

  [03:30:21] ===============================

  [03:30:21] Loaded.
  [03:30:21] Loading plugin: whirlpool
  [03:30:21]
  [03:30:21] ==================
  [03:30:21]
  [03:30:21] Whirlpool loaded
  [03:30:21]
  [03:30:21] ==================
  [03:30:21]
  [03:30:21] Loaded.
  [03:30:21] Loaded 3 plugins.

  [03:30:21] [artwork:crc] lvpdpc2.dff CRC = 0xFBD1EA7C
  [03:30:21] [artwork:crc] lvpdpc2.txd CRC = 0xDC92731E
  [03:30:21] [artwork:crc] lapdpd2.dff CRC = 0xA558D422
  [03:30:21] [artwork:crc] lapdpd2.txd CRC = 0xA442E2DA
  [03:30:21] [artwork:crc] wallzzz.dff CRC = 0x4BC6EDFF
  [03:30:21] [artwork:crc] wallzzz.txd CRC = 0x235E3EEB
  [03:30:21] [artwork:crc] CloneTrooper.dff CRC = 0xC60BB1CA
  [03:30:21] [artwork:crc] CloneTrooper.txd CRC = 0x9D254B0B
  [03:30:21] [artwork:crc] CloneTrooperBlue.dff CRC = 0xC60BB1CA
  [03:30:21] [artwork:crc] CloneTrooperBlue.txd CRC = 0xB1831C75
  [03:30:21] [artwork:crc] CloneTrooperGreen.dff CRC = 0xC60BB1CA
  [03:30:21] [artwork:crc] CloneTrooperGreen.txd CRC = 0xE6B26784
  [03:30:21] [artwork:crc] CloneTrooperRed.dff CRC = 0xC60BB1CA
  [03:30:21] [artwork:crc] CloneTrooperRed.txd CRC = 0xEA6E4AD2
  [03:30:21] [artwork:crc] CloneTrooperYellow.dff CRC = 0xC60BB1CA
  [03:30:21] [artwork:crc] CloneTroopeYellowr.txd CRC = 0x0
  [03:30:21] [artwork:error] Bad file: CloneTroopeYellowr.txd
  [03:30:21] [artwork:crc] Steve.dff CRC = 0x63A8940B
  [03:30:21] [artwork:crc] Steve.txd CRC = 0x30F7D343
  [03:30:21] [artwork:crc] Alex.dff CRC = 0xFBBA1567
  [03:30:21] [artwork:crc] Alex.txd CRC = 0x13DC3B5
  [03:30:21] [artwork:crc] Yohane.dff CRC = 0x239F9B75
  [03:30:21] [artwork:crc] Yohane.txd CRC = 0xB20998F2
  [03:30:21] [artwork:crc] Steve.dff CRC = 0x63A8940B
  [03:30:21] [artwork:crc] Steve.txd CRC = 0x30F7D343
  [03:30:21] [artwork:crc] Ruby.dff CRC = 0x6F7040DA
  [03:30:21] [artwork:crc] Ruby.txd CRC = 0xB24FCC34
  [03:30:21] [artwork:crc] Chika.dff CRC = 0xC7E5540C
  [03:30:21] [artwork:crc] Chika.txd CRC = 0xEB98980F
  [03:30:21]
  [03:30:21] Ban list
  [03:30:21] --------
  [03:30:21] Loaded: samp.ban
  [03:30:21]
  [03:30:21]
  [03:30:21] Filterscripts
  [03:30:21] ---------------
  [03:30:21] Loading filterscript 'animbot.amx'...
  [03:30:21] Filterscript Anti-Aimbot by n0minal sucefully loaded!
  [03:30:21] Loading filterscript 'animlist.amx'...
  [03:30:21] Loading filterscript 'cbug.amx'...
  [03:30:21] Loading filterscript 'dame.amx'...
  [03:30:21] Loading filterscript 'death.amx'...
  [03:30:21] Loading filterscript 'exterior.amx'...
  [03:30:21] Loading filterscript 'gocnhin.amx'...
  [03:30:21] Loading filterscript 'interior.amx'...
  [03:30:21] Loading filterscript 'neon.amx'...
  [03:30:21] Loading filterscript 'rapid.amx'...
  [03:30:21]
  --------------------------------------
  [03:30:21] The Anti-Cheat system has been created by MoHaNeD14
  [03:30:21] --------------------------------------

  [03:30:21] Loading filterscript 'safezone.amx'...
  [03:30:21] Loading filterscript 'server.amx'...
  [03:30:21] Loading filterscript 'trollcar.amx'...
  [03:30:21]
  --------------------------------------
  [03:30:21] Anti-cheats filterscript by iFiras. 2013
  [03:30:21] --------------------------------------

  [03:30:21] Loading filterscript 'toglichsu.amx'...
  [03:30:21] Loaded 14 filterscripts.

  [03:30:21] Script[gamemodes/sf-pro.amx]: Run time error 19: "File or function is not found"
  [03:30:21] Number of vehicle models: 0
   
 7. ông đã f5 gamemode chưa
   
 8. Mình f5 rồi
   
 9. Hãy đăng nhập / đăng ký để xem được link
  tải xong cho vào gamemode rồi bật thử samp-server thử xem
   
 10. không được bác ơi
   
 11. bạn thử đưa mình gamemode của bạn mình fix coi sao
   
 12. Này hình như Ngg v2, mới hôm qua mình test thử o_O
   
 13. f5 lại exterior và interior trong mục FS
  hông thì thay exterior interior đời cũ là dc
   
 14. Kiểm tra include streamer xem phiên bản mấy, phiên bản của include phải trùng với plugin chạy mới không lỗi.
   
 15. mình xài sf-pro bạn ơi
   
 16. mình up lên v2.9.4 thì nó lỗi Run time error 19
   
 17. Update phải đúng phiên bản thì mới chạy không lỗi chứ, mà cũng còn nhiều lý do nữa
   
 18. Mai rảnh vào thời gian nào liên hệ mình, mình giúp cho
  Fb.com/soulvn.dz
   

Chia sẻ trang này