• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

HÃY GIÚP TÔI (Scripting) Lỗi warning 215 Add dialog

Max_Kuzaki

New Member
7/2/21
1
0
1
Awards
0
Game.pwn(126642) : error 029: invalid expression, assumed zero
./includes/Game.pwn(126642) : warning 215: expression has no effect
./includes/Game.pwn(126642) : error 001: expected token: ";", but found ")"
./includes/Game.pwn(126642) : error 029: invalid expression, assumed zero
./includes/Game.pwn(126642) : fatal error 107: too many error messages on one lineMã:
if(dialogid == KSDIALOG)
  {
    if(response)
    {
      if(listitem == 0)
      {
        ShowPlayerDialog(playerid, CHESUNGKS, DIALOG_STYLE_LIST, "Ban muon che tao gi", "M4/150 Sat\nSniper/250 Sat\nSpas/180 Sat", "CHON", "HUY");
      }
      if(listitem == 1)
      {
        SendClientMessage(playerid, -1, "{FFFF00}[KS]{ffffff}Tim noi co khoang san va /khaithac");
      }
      if(listitem == 2)
      {
        if(GetPlayerMoney(playerid) >= 500000)
        {
         SendClientMessage(playerid, -1, "{FFFF00}[KS]{ffffff}Ban da mua thanh cong may khoan VIP voi gia 1m , Ban duoc tang 1 can xang");
         PlayerInfo[playerid][pMayKhoan] = 2;
         GivePlayerMoney(playerid, -500000);
         PlayerInfo[playerid][pCanXang] = 1;
        }
        else SendClientMessage(playerid, -1, "{FFFF00}[KS]{ffffff}Ban khong du 1m de mua may VIP");
      }
      if(listitem == 3)
      {
        if(GetPlayerMoney(playerid) >= 500000)
        {
         SendClientMessage(playerid, -1, "{FFFF00}[KS]{ffffff}Ban da mua thanh cong may khoan VIP voi gia 500k , Ban duoc tang 1 can xang");
         PlayerInfo[playerid][pMayKhoan] = 1;
         GivePlayerMoney(playerid, -500000);
         PlayerInfo[playerid][pCanXang] = 1;
        }
        else SendClientMessage(playerid, -1, "{FFFF00}[KS]{ffffff}Ban khong du 500K de mua may KHOAN");
      }
      if(listitem == 4)
      {
        if(GetPlayerMoney(playerid) >= 5000)
        {
         SendClientMessage(playerid, -1, "{FFFF00}[KS]{ffffff}Ban da bom xang thanh cong [ - 5000 ]");
         GivePlayerMoney(playerid, -5000);
         PlayerInfo[playerid][pXang] = 100*PlayerInfo[playerid][pMayKhoan]; // 100 x 1 hoac 100 x 200
         PlayerInfo[playerid][pCanXang] = 1;
        }
        else SendClientMessage(playerid, -1, "{FFFF00}[KS]{ffffff}Ban khong du 5000 de bom xang");
      }
      if(listitem == 5)
      {
        if(GetPlayerMoney(playerid) >= 50000)
        {
         SendClientMessage(playerid, -1, "{FFFF00}[KS]{ffffff}Ban da mua may quet thanh cong [ - 50000]");
         GivePlayerMoney(playerid, -50000);
         PlayerInfo[playerid][pMayQuet] = 1;
        }
        else SendClientMessage(playerid, -1, "{FFFF00}[KS]{ffffff}Ban khong du 50000 ");
      }
    }
  }
 

Mr Boo

Member
4/7/20
17
0
1
Awards
0
Ctrl + G, tìm dòng 126642 rồi cho mình xem dòng đấy nhé