• Những ai comment SPAM để lấy link bài viết sẽ bị mute , nặng nhất sẽ bị banned ( hãy tôn trọng tác giả , nói không với spam). Xem quy định tại đây !

Pawno

Hoang Nhat

New Member
7/9/20
1
0
0
Awards
0
Ai chỉ giúp mình với
CMD:makeleader(playerid, params[])
{
if (PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 1338 || PlayerInfo[playerid][pFMod] >= 1)
{
new giveplayerid;
if(sscanf(params, "u", giveplayerid)) {
SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "SU DUNG: /makeleader [player]");
}
else {
if(IsPlayerConnected(giveplayerid)) {
SetPVarInt(playerid, "MakingLeader", giveplayerid);
SetPVarInt(playerid, "MakingLeaderSQL", GetPlayerSQLId(giveplayerid));
Group_ListGroups(playerid, DIALOG_MAKELEADER);
}
else SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "Nguoi choi khong hop le.");
}
}
else SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GRAD1, "Ban khong duoc phep su dung lenh nay.");

return 1;
}
giờ mình muốn chỉnh lệnh make này giành cho Power Fmod mới dùng được phải chỉnh sao vậy ạ
 

Karto

Member
6/1/20
11
0
3
Awards
0
Ai chỉ giúp mình với
CMD:makeleader(playerid, params[])
{
if (PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 1338 || PlayerInfo[playerid][pFMod] >= 1)
{
new giveplayerid;
if(sscanf(params, "u", giveplayerid)) {
SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "SU DUNG: /makeleader [player]");
}
else {
if(IsPlayerConnected(giveplayerid)) {
SetPVarInt(playerid, "MakingLeader", giveplayerid);
SetPVarInt(playerid, "MakingLeaderSQL", GetPlayerSQLId(giveplayerid));
Group_ListGroups(playerid, DIALOG_MAKELEADER);
}
else SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "Nguoi choi khong hop le.");
}
}
else SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GRAD1, "Ban khong duoc phep su dung lenh nay.");

return 1;
}
giờ mình muốn chỉnh lệnh make này giành cho Power Fmod mới dùng được phải chỉnh sao vậy ạ
đã có pFMod r mà
 

#Rick

New Member
27/12/20
1
0
1
Awards
0
CMD:makeleader(playerid, params[])
{
if (PlayerInfo[playerid][pFMod] >= 1)
{
new giveplayerid;
if(sscanf(params, "u", giveplayerid)) {
SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "SU DUNG: /makeleader [player]");
}
else {
if(IsPlayerConnected(giveplayerid)) {
SetPVarInt(playerid, "MakingLeader", giveplayerid);
SetPVarInt(playerid, "MakingLeaderSQL", GetPlayerSQLId(giveplayerid));
Group_ListGroups(playerid, DIALOG_MAKELEADER);
}
else SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GREY, "Nguoi choi khong hop le.");
}
}
else SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GRAD1, "Ban khong duoc phep su dung lenh nay.");
else SendClientMessageEx((playerid,COLOR_GRAD1,"Ban khong co power fmod nen khong duoc su dung lenh nay.");
return 1;
}